تجهیزات آزمایشگاه

واحد کنترل کیفیت
واحـد کنتـرل کیفیت در این شـرکت با استفاده از به روزترین تجهیزات و ابزارهای اندازه گیری کالیبره شده مطابق با استانداردهای ملی و نیروهای متخصص و دارای مهارت در این زمینه، کیفیت محصولات را مطابق با استانـداردهای ملـی و بیـن‌المللی مربوطه برعهـده دارد، و در جهت ارتقاء سطح کیفی تلاش می نماید و برای این منظـور بازرسی و ازمون هایی روی مواد اولیه داخلی و خارجی که وارد کارخانه می شود و همچنین در خطوط تولید روی محصولات نیمه ساخته، انجام می دهد و از محصولات نهایی نمونه برداری نموده و به آزمایشگاه ارسال می نماید.
آزمون و تست مواد اولیه به محض ورود به کارخانه انجام شده و در صورت تایید و انطباق با استانداردها وارد انبار و از آنجا وارد خط تولید می گردد. در صورت عدم انطباق با استانداردها و عدم تایید، مواد اولیه به تامین کننده برگشت می خورد.
کنترل کیفیت در خطوط تولید ، ایستگاه های بازرسی تعریف نموده که این ایستگاه پایان هر مرحله کاری روی محصولات نیمه ساخته است و نیروهای کنترل کیفیت طبق برنامه ای مدون و بـر اسـاس دستـورالعمل‌هـای کاری واحد، از محصولات این ایستگاه ها به صورت رندوم نمونه برداری کرده و آزمون انجام می دهند و در صورت تایید وارد مرحله بعد تولید می گردد.
محصول نهایی نیز توسط کارشناسان کنترل کیفیت به‌صورت تصادفی نمونه گیری شده و برای انجـام آزمـون‌های مربوطه به آزمایشـگاه ارجاع می‌دهند‌. مدیر کنتـرل کیفیت پس از اخـذ نتـایج آزمـون‌ها از آزمایشگاه ، نتایج را با استانداردها و دستورالعمل های مربوطه انطباق داده و در صورت انطباق ، کیفیت محصولات را تایید و مجوز ورود به انبار و پس از آن به بازار را صادر می نماید..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.